Canon | Canon EOS 70D | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 113.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:06:56

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 113.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:06:57

 

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 167.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:09:57

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 157.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:18:56

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 177.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:20:38

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 191.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:22:30

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 182.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:27:08

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 182.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:27:09

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 182.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:27:10

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 147.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:27:12

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 125.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:27:22

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 113.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:27:28

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:27:33

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:27:41

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:27:47

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:27:57

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:27:59

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:28:01

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:28:12

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:28:25

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:28:48

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:28:49

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:28:52

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 121.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:29:20

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 121.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:29:30

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 177.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:29:35

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 117.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:29:45

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:30:09

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 76.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:30:17

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:30:34

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:30:37

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 182.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:31:00

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 113.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:32:43

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:33:54

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:34:01

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:34:11

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:34:51

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 117.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:37:32

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 88.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:37:41

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 113.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:37:51

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 147.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:38:23

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 129.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:38:25

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 79.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:38:51

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 109.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:38:55

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 125.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:39:14

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 134.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:39:39

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:40:15

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:40:26

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 152.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:40:58

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 152.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:41:20

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 98.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:41:44

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 91.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:41:47

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 117.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:42:24

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 117.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:45:56

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 117.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:46:39

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 121.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:46:58

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:47:17

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 95.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:48:05

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 95.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:48:05

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 162.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:50:23

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 113.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:54:13

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:55:06

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:55:06

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 113.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:55:47

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 113.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:56:09

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 125.0mm | ISO-3200 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:56:44

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 125.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2015:12:30 21:56:50

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 22:04:34

 

Canon | Canon EOS 70D | Manual | Partial | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-2500 | Off Compulsory | 2015:12:30 22:04:34

 

Posted by boxgame

댓글을 달아 주세요

  1. 2016.01.17 22:43  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비밀댓글입니다

  2. 궁금 2016.03.12 20:05  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    렌즈는 어떤걸 쓰시는건가요^^?

  3. 궁금 2016.03.18 01:32  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    사진 넘 잘찍으시네요~친절한 답변 감사합니다ㅎ