Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 135.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:31:32

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 175.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:31:54

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 175.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:31:57

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 175.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:31:58

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 175.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:31:59

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 105.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:33:27

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 155.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:33:35

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 90.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:33:41

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 130.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:33:55

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 95.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:35:06

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 95.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:35:06

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 115.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:36:49

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 115.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:36:51

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 115.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:37:05

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 105.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:37:21

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 105.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:37:53

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 105.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:37:53

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 95.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:38:01

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 95.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:38:03

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 135.0mm | ISO-1250 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:40:13

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 123.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:40:32

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 150.0mm | ISO-2000 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:41:17

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 150.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:41:18

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 135.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:41:24

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 168.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:41:34

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 165.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:42:03

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 123.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:44:22

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 123.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:44:33

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 142.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:44:53

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 130.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:50:52

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 120.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:50:58

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 123.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:51:13

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 115.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:51:31

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 115.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:51:32

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 115.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:51:32

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | -0.67 EV | 115.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2017:12:17 18:51:32


Posted by boxgame

댓글을 달아 주세요

  1. 2018.02.17 18:54  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    비밀댓글입니다

  2. 이서영 2020.06.04 14:40  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    혹시 사진 소장용 포토카드 제작 가능할까요..?

  3. 도화율 2020.08.21 19:57  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    안녕하세요 2차가공 및 로고크롭이 가능한지 알고 싶어서요!! 물론 상업적 용도는 아니에요:)